اولین همایش آینده پژوهی و صنعت گردشگریدرباره همایش

آینده پژوهی و گردشگری

آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش­هایي است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده­های بالقوه و برنامه ریزی برای آن ها می پردازد. آینده پژوهی نشان می­دهد که چگونه از دل تغییرات (یا عدم تغییرات) امروز، واقعیت فردا تجلي می­یابد. این اصطلاح را معادل futures studies دانسته­اند. تاریخچه این اصطلاح به دوران جنگ جهانی دوم بر می گردد. آینده پژوهی، تفکرات فلسفی و روش های علمی و مدل های مختلف بررسی و مطالعه آینده را مطرح و با استفاده از آن ها، آینده های بدیل و احتمالی را ترسیم می کند. لذا می توان گفت آینده پژوهی، ابزاری برای مهندسی هوشمندانه آینده است.

امروزه جوامع با طیف وسیعی از مشکلات و چالش­ها گسترده ای از قبیل کمبود سرمایه های اقتصادی و اجتماعی، بلایای طبیعی و زوال فرهنگی مواجه هستند. قرن بیست و یکم سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است. گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. با وجود اهمیت بی بدیل صنعت گردشگری در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری ها باید به سوی نگرش آینده نگرانه در این صنعت تشویق گردد.

آینده پژوهی به عنوان یک علم جدید دارای فنون متفاوتی به منظور آینده پژوهی در حوزه گردشگری است که از میان آنها می‌توان به خیال نگاری آگاهانه، سناریوسازی، مدل سازی و پیش بینی به عنوان مهمترین روش­ها اشاره کرد. هر یک از این روش‌ها بسته به هدف و با توجه به برهه زمانی خاص (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) به کار برده می‌شوند. برنامه‌ریزی سناریو به عنوان روشی همراه با سنجش میزان ریسک و خلاقیت، از جمله شیوه‌های مورد توجه در حوزه آینده پژوهی به حساب می‌آیند. سناریوسازی گردشگری شامل 9 مرحله است که با مرور ادبیات موضوع آغاز و به پیاده سازی راهبردها، ختم می‌شود. استیفن دراپر چهار سناریو را در ارتباط با بکارگیری روش سناریوسازی در حیطه گردشگری را برای 20 سال آینده گردشگری مطرح می کند: ترقی ناگهانی و شکوفا شدن، ناآرامی توزیع شده، قیمت و مزیت، فشار سوخت (فسیلی). روش دیگر در حوزه آینده پژوهی، پیش بینی است. این روش به مفهوم برآورد تقاضای آتی گردشگری است. برای پیش بینی از روش‌هایی نظیر مدل‌های استقرایی، روش‌های رگرسیونی، مدل‌ها و... استفاده می‌شوند. باید توجه داشت که به کارگیری روش‌های آینده پژوهی بدون در نظر گرفتن محرک‌ها و روندهای اصلی موثر بر گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود. در زمینه گردشگری، محرک‌هایی مانند :کاهش منابع نفتی و افزایش قیمت آن به عنوان منبع اصلی حمل‌ونقل، تغییر جمعیت شناختی گردشگران (نظیر رشد جمعیت، افزایش سن و مهاجرت)، مسائل زیست محیطی و تغییرات اقتصادی را می‌توان از جمله عوامل اصلی شکل‌دهنده روندهای آتی گردشگری دانست. در هر صورت به کارگیری فنون آینده پژوهی لازمه رقابت‌پذیری در دنیای گردشگری است و هر مدیر با توجه به نیازهای خود ناگریز از توجه به روندهای آتی است.

 

 

خلاقيت يک اصل اساسي براي انسان بودن و يک منبع حياتي براي فرد، جامعه و حيات علم اقتصاد است. خلاّقيت پيدايش يك انديشه نو بوده در حالي که نوآوري عملي ساختن آن انديشه و فکر است ، از اين زاويه ممکن است شخص خلاّق نوآور نباشد؛ يعني مي تواند ايده هاي جديد داشته ولي توانايي عرضه آن را نداشته باشد. بنابراين آن ها نتيجه گيري مي کنند که فرد نوآور غالبا خلاّق است ولي همه افراد خلاّق الزاماً نوآور نيستند. خلاقيت و نوآوري در گردشگري باعث ايجاد تنوع در شيوه هاي معرفي جاذبه هاي گردشگري ، افزايش کيفيت راه حل مسايل، ارتقاي بهره وري در گردشگري، تنوع در توليد خدمات به گردشگران و رشد و بالندگي کشور مي شود.

گردشگري خلاق که در واقع توسعه در گردشگري فرهنگي است شامل فراگيري يک مهارت از فرهنگ جامعه مورد بازديد، مي باشد. با شرکت در کارگاه هاي فرهنگي – آموزشي مخصوص گردشگر، يک تجربه ناب و بي نظير از فرهنگ جامعه مقصد دست مي آید. گردشگري خلاق با شعارموزه هاي كمتر، ميدان هاي بيشتر بر انجام فعاليت هاي تجربي و تعامل
عميق تر با زندگي واقعي فرهنگي در شهرها تمركز مي كند. خلاقيت به شهر مقصد گردشگري اجازه مي دهد تا مزاياي رقابتي نسبت به جاهاي ديگر پيدا كند. محصولات خلاقانه، كارآفرين ها و افرادي را از بخش هاي فرهنگي جذب نمايد. اين شيوه ي گردشگري، به گردشگر خلاق امكان مي دهد با دستكاري در محيط پيرامون خود و ادراك عمقي، عاطفي و عملي، اتمسفر مقصد را با ادراك همدلانه لمس نمايد. 

اهداف گردشگری خلاق عبارتند از: رفاه، آسايش، زيبايي، امنيت، سلامت، نوآوري، ويژگي شهر خلاق و ترجيحات محيطي آن، ظرفيت هاي شهر براي تبديل به شهر خلاق، شناخت ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي گردشگران و مردم، حفظ و جذب گروه خلاق، رشد اقتصاد خلاق، ارزيابي وضعيت امكانات و تأسيسات گردشگري منطقه از ديد گردشگران ، نشان دادن جايگاه مهم توريسم خلاق در توسعه شهر، معرفي ایران در شبكه جهاني شهر هاي خلاق از طريق به كار گيري الگوي توريسم خلاق ،شناسايي گروه هاي مختلف توريسم خلاق و بخش بندي بازارهاي هدف توريسم خلاق، ارائه راهکارهاي طراحي محيط شهر خلاق متناسب با انگيزه گردشگران خلاق وافزايش آگاهي مديران و مسئولين در عوامل دخيل خلاقيت شهر .

طبق تعريف يونسكو " گردشگري خلاق در زمينه توسعه جاذبه هاي فرهنگي فعالانه عمل مي كند و شالوده اساسي آن شناسايي آن دسته از فعاليت هاي فرهنگي است كه تنها به يك ناحيه خاص تعلق دارد تا زمينه هاي يادگيري را براي مخاطبان خود فراهم آورد"

برای توسعه گردشگری خلاق بایستی از افرادی که دارای تمرکز فکري و روحيه علمي و پژوهشي هستند بهره برد.

آفرينش مکان هاي جاذب طبقه خلاق به کمک طراحي شهري، به شهرهاي خلاق و جنبه طراحي آن با هدف بهبود شرايط شهر تهران براي طبقه خلاق ساکن آن و ارتقاء وضعيتش براي جذب گروه خلاق در آينده مي باشد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻼق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ: ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻛﺮدن و زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد (( به ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺟﻮان )) ، ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ((ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ)) ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ درﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ( از راه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آن ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺬب ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻇﻬﻮر باشد.  

گردشگری خلاق حتی به اشکال انعطاف‌پذیرتر، با مبادله سرمایه اجتماعی، عقلانی و فکری در داخل شبکه‌ها نیز مرتبط می‌شود، دامنه رو به رشد گردشگری خلاق و افزایش تنوع تجربیات ارائه شده، می تواند به رشد جامعه شبکه ای معاصر مرتبط شود، همان طور که ساختارهای اجتماعی سنتی با روابط انعطاف پذیرتر جایگزین می گردد.

 

 

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های آرمین افق