اولین همایش آینده پژوهی و صنعت گردشگری

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
گردشگری و فناوری
گردشگری و توسعه پایدار
گردشگری و خلاقیت
گردشگری و سرمایه گذاری

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
فناوری های نوین گردشگری در توسعه اقتصاد منطقهگردشگری و فناوری
گردشگری الکترونیکی در توسعه پایدار منطقهگردشگری و فناوری
گردشگری خلاق و امنیت ملی منطقه گردشگری و خلاقیت
بررسی توان های بالقوه گردشگری هر منطقهگردشگری و خلاقیت
گردشگری شهری و توسعه پایدار منطقهگردشگری و توسعه پایدار
گردشگری روستایی و توسعه پایدار منطقهگردشگری و توسعه پایدار
گردشگری عشایری و توسعه پایدار منطقهگردشگری و توسعه پایدار
مشارکت پایدار مردمی در توسعه اقتصادی منطقهگردشگری و سرمایه گذاری
گردشگری و ایجاد اشتغال های نو در منطقهگردشگری و سرمایه گذاری


پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس

سامانه مدیریت همایش های آرمین افق